Karya Sastra Makassar

Makassar adalah nama daerah yang terletak dibagian selatan jazirah Sulawesi selatan yang didiami oleh suku Makassar beserta semangat yang dimilikinya, termasuk bahasa yang dipakai masyarakat dalam pergaulan sehari – hari. Daerah ini meliputi, antara lain : Kabupaten Pangkajene – kepulauan, Maros, Ujung Pandang (Makassar), Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar.
Makassar sebagai salah satu daerah budaya di Indonesia memiliki kekayaan sastra yang beragam. Pada umumnya sastra daerah Makassar berbentuk sastra lisan. Karya sastra daerah Makassar bermacam – macam, baik ditinjau dari segi bentuk maupun isinya. Karya sastra prosa daerah Makassar meliputi Rupama (Dongeng), Pau – pau (Cerita), dan Patturiolog (Silsilah). Karya sastra puisi daerah Makassar meliputi Doangang (Mantera), Paruntuk Kana (Peribahasa), Kelong (Pantun), Pakkiok Bunting, Dondo, dan Aru (Ikrar/Janji) termasuk pula dalam sastra daerah Makassar adalah bahasa berirama (Royong dan Sinrilik) yang disampaikan atau dikomunikasikan dalam dendang/dilagukan dengan iringan alat musik tertentu.
SINRILIK
1.Pengertian Sinrilik
Karya Sastra Makassar cukup memiliki arti dalam kehidupan penutur Bahasa Makassar. Salah satu karya sastra di antara sekian banyak karya satra adalah sinrilik . Sinrilik adalah karya sastra Makassar yang berbentuk prosa yang cara penyampaiannya dilagukan secara berirama baik dengan menggunakan alat musik maupun tanpa alat musik. Hingga saat ini, masih dipelihara dan diminati oleh masyarakat Makassar. Meskipun karya sastra ini masih diminati oleh masyarakat, namun orang yang dapat melagukannya atau membacakannya sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, karya satra jenis ini perlu mendapat pembinaan agar tetap lestari.
Sinrilik sebagai salah satu bentuk sastra lisan, sangat terkait dengan hal – hal :
1) pencerita dan penceritaan,
2) kesempatan bercerita,
3) tujuan bercerita,
4) hubungan cerita dengan lingkungannya,
5) jenis cerita yang disampaikan, dan
6) pendengar.
Menurut Bantang seorang Pasinrilik harus menguasai beberapa hal, yaitu :
a. Pandai berbahasa Makassar
b. Kaya paruntuk kana
c. Kaya kelong
d. Menguasai dialek bahasa Makassar
e. Menguasai banyak rapang dan pappasang
f. Mampu mengaprsiasikan dan menyatu dengan alam.
Pada acara – acara tertentu, sinrilik dipentaskan oleh seorang seniman, yang selain menguasai sastra sinrilik juga mampu menggesek kesok – kesok (sejenis instrument musik gesek). Orang yang mementaskan sinrilik ini disebut orang pakesok – kesok.
2. Jenis-jenis sinrilik
Berdasarkan isi dan cara melagukannya, sinrilik dibagi atas dua macam, yaitu sinrilik pakesok – kesok dan sinrilik bositimurung. Sinrilik pakesok – kesok adalah sinrilik yang dilagukan dengan iringan kesok – kesok (rebab). Isinya melukiskan tentang sejarah perjuangan dan kepahlawanan seorang tokoh. Bunyi kesok – kesok (sejenis alat musik gesek) yang mengiringi pakesok – kesok/pasinrilik (orang yang memainkan kesok – kesok atau melagukan sinrilik) harus selaras dengan lagu dan isi serta suasana cerita yang dibawakan.
Adapun naskah sinrilik yang dapat diiringi dengan kesok – kesok, antara lain : Sinrilik Kappalak Tallumbatua, Sinrilik I Makdik Daeng Rimakka, dll. Sinrilik ini mengisahkan tentang perjuangan dan kepahlawanan di sela percintaan sang tokoh yang ditampilkan dalam cerita itu. Jenis sastra ini sangat menarik apabila dikreasikan menjadi sastra pertunjukan.
Sastra bositimurung adalah sinrilik yang dilagukan tanpa diiringi alat musik kesok – kesok dan biasanya dilantungkan pada tempat yang sunyi di kala orang yang berada di sekelilingnya sedang tidur nyenyak.
Sinrilik bositimurung pada dasarnya berisi hal – hal sebagai berikut.
a. Pujaan yang menggambarkan kecantikan seorang gadis dengan membandingkan keadaan sekelilingnya.
b. Merindukan kekasih yang menggambarkan kerinduan seorang jejaka terhadap gadis yang dicintainya.
c. Beriba hati yang menggambarkan seorang yang sial atas segala usahanya sehingga menjadi sengsara.
d. Kesedihan yang menggambarkan kesedihan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya (Basang, 1997:72).
Selain itu, sinrilik bositimurung dapat pula dijadikan sebagai pelajaran atau nasihat yang berharga bagi orang yang menyimaknya karena isinya menceritakan tentang ganjaran perbuatan yang baik dan siksaan terhadap perbuatan jelek di akhirat kelak. Sinrilik yang mengisahkan tentang hal – hal seperti ini biasanya dilantungkan pada saat kedukaan atau kematian sehingga dapat pula dijadikan sebagai hiburan bagi orang yang ditinggalkan. Acara tersebut biasa disebut Ammaca Kittak yang pelaksanaannya dilakukan setelah tadarrus Alquran.
3.Contoh sinrilik
a. Sinrilik Pakesok – kesok
Nampami sulengka rapak, natakbenrong binakbakku kesok – kesokna tampaselaki matangku
“Baru saja ia bersila, terpukullah jantungku, kesok – kesoknya membuatku tak dapat tidur”.
Penampilan dan gesekan kesok – kesok tersebut sangat memikat penonton, sehingga tahan untuk tak tertidur (Sirajuddin Bantang).
b. Sinrilik Bositimurung
Bosi timurung, batu merah pandanganku, dingin menulang jamrud hatiku. Semalam suntuk aku gelisah, aku tidak dapat tidur, mataku tidak pernah terlena. Robek – robeklah selimut yang tidak pernah kubuka memikirkan raut mukamu, menghitung – hitung kebaikanmu. Engkau bagaikan bulan yang tidak pernah tertutup awan. Engkau seperti bintang yang tembus dipandang, berkedip – kedip tidak pernah lepas dari mataku. Engkau tidak pernah lepas dari perhatianku, mutiara kamarku yang selalu menerangi rumahku. Suluh di kegelapan penerangan di tengah malam.
Hatimu baik, tubuhmu langsing jarang menyamainya, tingkahmu bagus, sopan tutur sapanya, si manis darah yang menawan dipandang mata. Sudah kukatakan bahwa walau pattola (gadis pilihan) sudah berkumpul bermain, walau cinde (gadis pilihan) sudah berkumpul di halaman, pilihanku tidak akan berpindah, pusat pandanganku tidak akan bergeser ujian cintaku, memang kepadamulah meraja rasa hatiku. Pada akhirnya dia berkata : bagaikan intan kusayangimu, bagaikan jamrud kurindukanmu, bagai emas kusimpan di dalam hati.
ARU
1. Pengertian Ari
Aru adalah sejenis puisi dalam sastra Makassar. Anngaru adalah semacam ikrar atau ungkapan sumpah setia yang sering disampaikan oleh orang – orang gowa pada masa silam. Aru biasanya diucapkan oleh bawahan kepada atasannya, abdi kepada rajanya, prajurit kepada komandannya, masyarakat kepada pemerintahannya, bahkan raja atau pmrintah trhadap rakyatnya, apa yang diungkapkan dalam aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh – sungguh, baik untuk kepentingan pemerintah pada masa damai maupun pada saat perang.
Aru dapat pula merupakan pendorong atau motivasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita – cita sang raja atau pemerintah dalam membangun kerajaan atau negerinya. Oleh karena itu, setiap raja atau pemerintah atau pejabat yang baru dilantik trlebih dahulu mengucapkan aru atau sumpah setia di depan rajanya atau rakyatnya bahwa ia akan bekerja bersungguh – sungguh dalam melaksanakan tugas – tugasnya.
Aru dapat pula menjadi pembakar semangat juang para prajurit; menimbulkan semangat patriotik dikalangan prajurit untuk melawan musuh, aru yang diucapkan oleh prajurit disebut aru tubarania (aru pemberani). Selain itu, aru dapat pula digunakan dalam berbagai hal, antara lain : upacara adat atau penyambutan tamu agung. Aru yang diucapkan papa upacara tersebut selain menghitung nilai magis dan relegius juga mengingatkan kita bagaimana pentingnya kegunaan aru pada masa lampau.
2.Contoh Aru
Aruna Tubarania ri Gowa
Sombangku, napammopporangmamak
Jaidudu sombangku !
Ri dallekang lakbirikta
Ri empoang matinggita
Ri sakri karantuanta
Satuli – tuli kanangku Karaeng
Panngainna laherekk
Pappatojenna batengku
Berangjak kunipatekbak 
Pangkuluk kunisoeang
I katte anging karaeng
Na i kambe lekok kayu 
I katte jeknek karaeng
Na i kambe batang nammanyuk
I katte jarung karaeng        
Na i kambe bannang panjaik             
Irikko anging
Na marunang lekok kayu
Solongko jeknek   
Na mammanyuk batang kayu
Takleko jarungg
Namminawang bannang panjaik              
Makkanamamaki mae  
Na i kambe manggaukang
Mannyakbuk mamaki mae
Na i kambe makpakjari         
Punna sallang takammaya
Aruku ri dallekanta       
Pangka jerakku         
Tinraki bate onjokku 
Pinra arengku                            
Piassalak jari-jariku             
Pauwanngi ri anak roboko             
Pasangi ri anak tanjari
Tumakkanaya          
Na taena nappakrupa   
Sikammajinne aruku ri dallekanta Karaeng
Dasi na dasi na nitarima Allah Taala                                                     
DOANAGNG
1.Pengertian Doanagang
Doangang merupakan salah satu jenis puisi lama dalam sastra Makassar yang hamper sama maknanya dengan mantra dalam sastra Indonesia. Kata doangang mengandung makna permohonan, permintaan, atau harapan
Doangang berbda dengan jenis sastra lainnya sebab doangang dianggap memiliki brkah dan mengandung kesaktian atau kekuatan gaib bila diyakini oleh pemakainya. Oleh karena itu, hampir seluruh aktifitas masyarakat  pada masa lampau didahului dengan membaca doangang dengan harapan agar mereka selamat di dunia dan akhirat.
Pemakaian doangang harus memperhatikan beberapa persyaratan agar doangang yang dibacanya mendapat berkah dari Allah, yaitu : tidak boleh membanggakan atau menyombongkan diri, doa itu tidak diucapkan pada sembarangan waktu dan tempat, harus yakin bahwa doa yang diucapkan itu mempunyai daya gaib, serta dipakai dengan maksud untuk membela diri atau membantu orang lain.
2.Contoh Doangang
a.   Doa saat hendak kekampung orang (merantau)
Punna ia naungko ri butta (saat menginjakkan kaki di tanah)
i kau butta kuonjok                                         wahai tanah yang aku injak
palewangak tallasakku                                  luruskanlah jalan hidupku
erangak mange                                               bawalah aku
ri kaminang mateknea                                  ke tempat yang paling baik
KELONG
1.Pengertian Kelong
Kelong adalah salah satu jenis sastra Makassar yang berbentuk puisi. Dilihat dari segi bentuknya kelong, terutama kelong tradisional memiliki kemiripan dengan pantun dalam sastra Indonesia, seperti empat baris dalam sebait, memiliki persajakan, serta tidak mempunyai judul.
Adapun ciri – ciri khusus kelong tradisional yaitu :
a)  Baris – baris dalam bait kelong merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mndukung sebuah makna
b)  Kesatuan suara yang terdapat pada tiap – tiap baris merupakan kesatuan sintaksis yang berupa kata/kelompok kata dengan pola 2/2/1/2
c)  Jumlah suku kata pada setiap baris berpola 8/8/5/8
2. Nilai nilai Dalam Kelong
Nilai merupakan sesuatu yang dihargai atau dihormati atau sesuatu yang ingin dicapai karena dianggap sebagai sesuatu yang berharga atau bernilai. Maka dalam kelong Makassar ditemukan mengandung beberapa nilai yang perlu dijaga dan dilestarikan.
Adapun nilai – nilai yang ditemukan dalam kelong Makassar antara lain :
a.  Nilai Agama
·Boyai ri taenana                          
Assengi ri maniakna
Tenai antu
Na maknassa ri niakna
b.  Nilai Moral
· Ammakku anrong kalengku
Anrong tumallassukangku
Pakrimpunganna
Panngai ta mattappukku
c.  Nilai Pendidikan
· Manna majai tedonnu 
Mattambung barang – barangnu
Susajakontu
Punna tna sikolannu                                     
ROYONG
1. Pengertian Royong
Menurut Matthes Royong adalah sejenis nyanyian untuk anak-anak kecil (bayi) yang masih berumur empat puluh hari. Berdasarkan bunyi pertama dari permulaan royong itu, maka royong ada yang disebut pajjappa daeng atau turinanung, cuwi, dan kurru-kurru jangang yang bermakna bahwa umat manusia selalu melihat ke tempat yang tinggi. Royong biasanya dilantunkan oleh perempuan yang sudah berusia lanjut, terutama pada pesta penyunatan ‘passunnakkang’, perkawinan ‘pakbuntingang’, ataupun pada acara akikah ‘ pattompalang’ (angngalle areng)’ khusus pesta adapt, Royong biasanya diiringi dengan alat musik tradisional, sperti : anak backing (dua anak besi yang dipukulkan), kancing ( dua buah priring tembaga yang diperpukulkan), curiga (rantai-rantai yang diperpukulkan), gong, ganrang, puik-puik, dengkang dan lain-lain.
Jika dibaca atau didengar secara sekilas naskah royong yang ada, maka dapat dikatakan bahwa kata-kata yang terdapat dalam naskah tersebut sudah banyak yang tidak diketahui artinya, terutama bagi generasi muda karena kata-kata tersebut sudah jarang didengar ataupun dipergunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Namun, apabila naskah itu dibaca atau disimak secara mendalam, maka ternyata Royong tersebut dilantunkan dengan maksud agar orang yang diroyongkan itu mendapat keselamatan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan dalam hidupnya.
Royong sebagai salah satu sastra lisan, cara penyampaiannya hanya dihafal oleh orang tua-tua sehingga apabila tidak diantisipasi sedini mungkin maka naskah ini dikhawatirkan akan punah. Meskipun demikian, naskah ini sudah ada pula yang dapat didokumentasikan, seperti royong appatinro anak, pakkiok sumangak, akbukbuk bunting dan lain-lain.
2.Fungsi Royong
Fungsi royong menurut pandangan masyarakat Makassar pada dasarnya sebagai :
a. Pengantar tidur
b. Pengundang rezzeki dan penolak bala atau penangkal malapetaka
c. Pengesahan suatu adata atau tata cara kebiasaan kelompok masyarakat
Makassar
d. Media pendidikan budi pekerti atau pemahaman norma-norma positif kepada generasi penerus.
3. Contoh Royong
Cui Battumako mae, manribbakkang cilolonnu, bonena gulu battannu, nasikontu manumera, tea makjeknek mata, na matekne pakmaiknu, na mabajikmo nusakring
PAU PAU
1. Pengertian Pau Pau
Pau-pau merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berusaha mengungkapkan realitas yang ada dimasyarakat. Pau-pau termasuk jenis prosa dalam sastra Makassar, namun dalam sastra Indonesia dikategorikan sebagai Hikayat, Pau-pau/ hikayat adalah cerita yang berbentuk prosa (Hooykas dalam Baried dkk, 1985:6). Pada masa sekarang ini pau-pau/hikayat diprgunakan dalam arti kisah yang melukiskan celah-celah kehidupan manusia.
Hikayat meliputi berbagai ragam cerita, mulai dari jenis cerita rakyat, epos, dongeng, cerita berbingkai, sampai cerita bersejarah dan kisah perorangan (Fang dalam Baried, 1985 : 6). Jadi, pada prinsipnya pau-pau/ hikayatpun merupakan cerita riman fiktf yang dibaca untuk pelipur lara dan pembangkit semangat juang.
Para sastrawan menjadikan pau-pau/ hikyat sebagai wahan untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam rangka meniru “kemungkinan” tempat sastrawan.
Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment